زیر گروه ۲

زیر گروه ۳

زیر گروه ۴

زیر گروه ۵

دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

ریاضی - اقتصاد - زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - تاریخ و جغرافیا - علوم اجتماعی - فلسفه و منطق - روانشناسی.

  • دروس تخصصی برای هر رشته‌ای و هر زیر گروهی در کنکور ضریبی متفاوت دارد.

دروس عمومی

دوس عمومی برای تمام گروه‌های آزمایشی یکی است.

زبان و ادبیات فارسی - زبان عربی - فرهنگ و معارف اسلامی - زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی)تاريخ : سه شنبه ۵ بهمن۱۳۸۹ | 17 PM | نویسنده : فاطمه سلیمانی{دبیرستان دخترانه شاهد} |